• Fundacje i stowarzyszenia
  • Wspólnoty mieszkaniowe
  • Spółki zagraniczne
  • Spółki prawa handlowego
  • Spółki osobowe (jawne, cywilne, partnerskie)
  • Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ryczałt)